لوله سه ستاره نسوز سمنان (استاندارد)

لولهوزن هر شاخه (به گرم)قیمت (به ریال)
13/5 خم گرم800 گرمی سه ستاره نسوز سمنان استاندارد 190.000
13/5 خم گرم900 گرمی سه ستاره نسوز سمنان استاندارد 205.000
13/5 خم گرم1000 گرمی سه ستاره نسوز سمنان استاندارد 220.000
16 خم گرم1000 گرمی سه ستاره نسوز سمنان استاندارد 220.000
16 خم گرم1200 گرمی سه ستاره نسوز سمنان استاندارد 260.000
21 خم گرم1500 گرمی سه ستاره نسوز سمنان استاندارد 290.000
21 خم گرم1700 گرمی سه ستاره نسوز سمنان استاندارد 320.000
21 خم گرم1900 گرمی سه ستاره نسوز سمنان استاندارد 350.000
29 خم گرم1900 گرمی سه ستاره نسوز سمنان استاندارد 360.000
29 خم گرم2100 گرمی سه ستاره نسوز سمنان استاندارد 380.000

لیست قیمت لوله سه ستاره سمنان

لولهوزن هر شاخه (به گرم)قیمت (به ریال)
13/5 خم گرم900140.000
13/5 خم گرم1000150.000
16 خم گرم1200160.000
لیست قیمت لوله سه ستاره سمنان