لوله سه ستاره نسوز سمنان (استاندارد)

لولهوزن هر شاخه (به گرم)قیمت (به ریال)
13/5 خم گرم80092.000
13/5 خم گرم90098.000
13/5 خم گرم1000115.000
16 خم گرم1000122.000
16 خم گرم1200146.000
21 خم گرم1500183.000
21 خم گرم1700207.500
21 خم گرم1900235.000
29 خم گرم1900235.000
29 خم گرم2100256.500

لیست قیمت لوله سه ستاره سمنان

لولهوزن هر شاخه (به گرم)قیمت (به ریال)
13/5 خم گرم90070.000
13/5 خم گرم100080.000
16 خم گرم120090.000
لیست قیمت لوله سه ستاره سمنان