نوعقیمت (به ریال)
جعبه مینیاتوری ۴ فیوز188.000
جعبه مینیاتوری ۶ فیوز218.000
جعبه مینیاتوری ۸ فیوز280.000
جعبه مینیاتوری ۱۲ فیوز560.000
جعبه مینیاتوری ۱۶ فیوز660.000
جعبه مینیاتوری ۲۴ فیوز960.000