نامنوعقیمت (به ریال)
قوطی کلید عمیق۵/۵سانت مواد نو7.800
قوطی کلید عمق۴ سانت مواد نو7.200
قوطی کلید عمق۴ سانت رنگی4.700
قوطی کلید عمیق۵/۵ سانت رنگی5.200
قوطی کلید عمیق۷×فلزی ۷23.000
قوطی کلید عمیقفلزی ۸×۸25.000
قوطی کلید کنافی18.000
قوطی کلید عمیقگروهی ۵/۵ مواد نو8.900
قوطی کلید عمیقگروهی ۵/۵ رنگی7.900
قوطی کلید عمیقپازلی مواد نو رنگ بندی کشویی25.000
قوطی کلید عمیقنسوز طوسی سه ستاره سمنان10.000
قوطی کلید عمیقنسوز سفید سه ستاره سمنان13.500
قوطی کلید بتنیاسپایسر درب دار16.000