نامنوعقیمت (به ریال)
قوطی کلید عمیق۵/۵سانت مواد نو۵۹۰۰
قوطی کلید عمق۴ سانت مواد نو۴۸۰۰
قوطی کلید عمق۴ سانت رنگی۳۰۰۰
قوطی کلید عمیق۵/۵ سانت رنگی۵۹۰۰
قوطی کلید عمیق۷×فلزی ۷۱۲۰۰۰
قوطی کلید عمیقفلزی ۸×۸۱۵۰۰۰
قوطی کلید کنافی۱۵۰۰۰
قوطی کلید عمیقگروهی ۵/۵ مواد نو۷۰۰۰
قوطی کلید عمیقگروهی ۵/۵ رنگی۵۵۰۰
قوطی کلید عمیقپازلی مواد نو رنگ بندی کشویی۱۶۰۰۰
قوطی کلید عمیقنسوز طوسی سه ستاره سمنان۱۰۰۰۰
قوطی کلید عمیقنسوز سفید سه ستاره سمنان۱۳۰۰۰
قوطی کلید بتنیاسپایسر درب دار۱۵۰۰۰